1. Home
  2. Tài khoản của tôi & Cài đặt
  3. Kiểm tra phương thức đăng nhập

Kiểm tra phương thức đăng nhập

Nếu bạn quên địa chỉ email, tài khoản Facebook, tài khoản Twitter hoặc số điện thoại kết nối với tài khoản của mình, bạn có thể kiểm tra bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn vào biểu tượng thiết lập trên trang hồ sơ của bạn.
  2. Chọn tùy chọn “Thông tin Tài khoản của Tôi” trong phần “TÀI KHOẢN”.

Was this article helpful?

Related Articles